ČVUT

Stručný průvodce studijními předpisy

Bílá kniha… Co to je „bílá kniha“?

Bíla kniha“ je hovorové označení pro knížku, která obsahuje základní informace o studiu. Má několik častí: organizační řády ČVUT a fakult, studijní plány, osnovy předmětů, studijní a zkušební řád pro studenty, disciplinární řád ČVUT, stipendijní řád ČVUT a řády fakult. Lze ji koupit na studijních (pedagogických) odděleních. Aktuální informace též nalezneš na www.cvut.cz nebo na internetových stránkách fakult.

Časté dotazy

Na koho se mohu obrátit ohledně studijních záležitostí?

Veškeré studijní záležitosti vyřizují studijní (pedagogická) oddělení jednotlivých fakult, která disponují nejpřesnějšími informacemi pro danou fakultu. Můžeš se též obrátit na Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS).

a) Doklady

Kde získám doklad o zapsání ke studiu?

Dokladem o zapsání ke studiu je výkaz o studiu (hovorově index) řádně potvrzený pro akademický rok studijním (pedagogickým) oddělením příslušné fakulty. Zápis ke studiu se koná na studijním (pedagogickém) oddělení dané fakulty v termínu stanoveném děkanem. Po zápisu obdržíš identifikační průkaz studenta ve vydavatelství průkazů.

b) Kredity

Co je to kredit?

Kredit je jednotka, která vyjadřuje rozsah a obtížnost předmětu. Jeden kredit představuje

jednu šedesátinu průměrné roční studijní zátěže studenta při standardní době studia a doporučeném časovém plánu studia. Počet kreditů přidělený jednotlivým předmětům je uveden v „bíle knize,“ v informačním systému KOS nebo na webu fakult.

Kolik kreditů bych měl(a) získat v jednom akademickém roce?

Studijní plány jsou sestaveny tak, abys mohl(a) získat šedesát kreditů v druhém a vyšších ročnících.

Kolik kreditů musím minimálně získat pro pokračování ve studiu?

Minimální počet kreditů je:

za první semestr studia: 15

za první akademický rok (2 semestry): 30

za každý další akademický rok studia: 40

za další akademický rok, pokud jsi nebyl(a) část roku studentem(kou) ČVUT: 20

Pro magisterské studium jsou hodnoty odlišné!

Pokud nezískáš minimální počet kreditů, studium Ti bude ukončeno!

c) Zápis

Za jakých podmínek mohu být zapsán(a)do dalšího ročníku?

Do dalšího ročníku může být zapsán student, který získal v uplynulém akademickém roce příslušný počet kreditů (nepočítají se kredity uznané z dřívějšího studia). Nemůže být zapsán student, který ani při druhém zapsání předmětu tento předmět úspěšně neabsolvoval.

Nesplnil(a) jsem podmínky pro zápis do dalšího akademického roku. Co se stane?

Pokud jsi nesplnil(a) podmínky pro zápis do dalšího akademického roku, Tvé studium bude ukončeno.

Nedostavil(a) jsem se k zápisu. Jak mám postupovat?

Pokud se do pěti dnů písemně omluvíš děkanovi (a Tvá omluva bude uznána), zapíšeš se v náhradním termínu. Pokud se neomluvíš nebo Tvá omluva nebude přijata, bude Ti studium ukončeno.

d) Studijní plán

Každý student si může podle svých schopností a zájmů sestavit vlastní studijní plán vycházející ze studijních plánů fakulty. Za správnost svého studijního plánu nese student plnou odpovědnost. Shoduje-li se studijní plán studenta se

studijním plánem fakulty, je zajištěna možnost splnění všech studijních povinností. V opačném případě buď opatrný(á) (zejména dávej pozor na předepsané návaznosti předmětů).

Mohu absolvovat akademický rok podle individuálního plánu?

Na základě písemné žádosti může děkan povolit absolvování jednoho, nebo více akademických roků podle individuálního studijního plánu.

e) Předměty

Jaký nejmenší počet předmětů si mohu zapsat na jeden akademický rok?

Na akademický rok si zapiš minimálně takový počet předmětů, aby součet kreditů příslušný těmto předmětům odpovídal požadavkům pro pokračování ve studiu podle studijního řádu.

Co je to povinný předmět?

Povinné předměty musí úspěšně absolvovat všichni studenti, pro které je vypsán.

Cvičení a semináře… Jsou cvičení či semináře povinné?

Ano, jsou povinné, pokud vyučující nestanoví jinak.

Přednášky… Jsou přednášky povinné?

Ne, přednášky povinné nejsou, účast na nich je doporučena.

f) Zápočet

Kdo uděluje zápočet?

Zápočet uděluje vyučující. O neudělení zápočtu s konečnou platností rozhoduje vedoucí katedry (ústavu).

Nezískal jsem zápočet. Jaké mám možnosti?

Musíš si příslušný předmět znovu zapsat, pokud jsi ho už neměl(a) zapsaný dvakrát. V případě, že předmět končí zkouškou, nemůžeš na tuto zkoušku jít.

Zapsal(a) jsem si předmět podruhé. Může mi být uznán zápočet, který jsem získal(a) při

prvním zapsání?

Pojem „uznání zápočtu“ podle studijního a zkušebního řádu obecně neexistuje. Nicméně vyučující může zápočet uznat, pokud je to v souladu s pravidly stanovenými pro daný předmět.

g) Zkouška

Neudělal(a) jsem zkoušku. Jaké mám možnosti?

Máš možnost ji dvakrát opakovat. Poté je možné daný předmět zapsat podruhé. Potřetí ale předmět už zapsat nelze.

Nepokládám zkoušku za objektivní. Jaké mám možnosti?

Můžeš požádat vedoucího katedry (ústavu) o konání opravné zkoušky před tříčlennou komisí. Komisi jmenuje vedoucí katedry (ústavu). O konání této opravné zkoušky může požádat i zkoušející.

Mohu být hodnocen(a) klasifikačním stupněm „nevyhověl“, protože jsem se ke zkoušce

nedostavil(a)?

Ano. Pokud ses ke zkoušce nedostavil(a) a předem se neodhlásil(a) ani neomluvil(a), nebo pokud jsi odstoupil(a) od zkoušky nebo nepřijal(a) známku, jsi ohodnocen(a) klasifikačním stupněm „nevyhověl“.

Za jakých podmínek mi může katedra (ústav) uznat dříve vykonanou zkoušku?

Uznání zkoušky není v pravomoci kateder (ústavů). Zkoušku může uznat pouze děkan fakulty (na základě Tvé žádosti), který tuto pravomoc obvykle přenáší na pedagogického proděkana.

Mohu v době přerušení studia skládat zkoušky?

V době přerušení studia nemáš podle zákona statut studenta, nemáš tedy právo konat zkoušky, získávat zápočty, ani zúčastňovat se výuky. Rovněž nemáš nárok ubytovat se na kolejích, stravovat se v menzách, získat stipendium, ani nárok na další sociální výhody.

Lze konat zkoušky v době prázdnin?

Ano, pokud katedra (ústav) vypsala termín.

h) Cizí jazyky

Je možné celé studium na fakultě absolvovat v angličtině?

Přesné informace lze získat na pedagogických odděleních jednotlivých fakult.

Jak je to se studiem jazyků?

Přesné informace dostaneš na své fakultě.

i) Studium

Jak probíhá kontrola studia?

Kontrola studia se provádí v časových úsecích daných studijním plánem studijního programu.

Nezískáš-li počet kreditů nutný pro pokračování ve studiu, nemůžeš být zapsán(a) do dalšího semestru, akademického roku, nebo bloku studia.

Kdy mohu studium přerušit?

Studium lze přerušit nejdříve po úspěšném ukončení prvního akademického roku. V průběhu zkouškového období může být studium přerušeno pouze ze závažných důvodů. Minimální doba přerušení je jeden semestr. V době přerušení nejsi studentem a ztrácíš studentské výhody.

Na jak dlouho lze přerušit studium?

Nejdelší celková doba přerušení studia je taková doba, která spolu se standardní dobou studia nepřesáhne maximální dobu studia danou statutem ČVUT.

Jak mám postupovat po uplynutí lhůty pro přerušení?

Máš povinnost se v daném termínu opětovně zapsat do studijního programu. Pokud tak neučiníš a zároveň se do pěti dnů děkanovi písemně neomluvíš, Tvé studium se ukončuje. Na základě písemné žádosti děkanovi lze přerušení studia ukončit i před uplynutím lhůty pro přerušení.

Kdy mohu zanechat studia?

Student může zanechat studia kdykoli, bez udání důvodů. Tuto skutečnost by měl písemně

oznámit studijnímu (pedagogickému) oddělení. Fakulta ukončuje studium k datu doručení oznámení.

Kdy je studium ukončeno?

Dnem, kdy bylo fakultě doručeno studentovo písemné oznámení o zanechání studia

Dnem doručení rozhodnutí o ukončení studia

Dnem, ke kterému ČVUT oznámilo zrušení studijního programu

Dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení ze studia nabylo právní moci

Dnem, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška, nebo její poslední část

Může mi být uznáno studium z jiné vysoké školy?

Děkan může uznat na základě Tvé žádosti úsek studia z jiné české nebo zahraniční školy, pokud od jeho absolvování neuplynulo více než pět let.

Jak dlouho mohu nejdéle studovat?

Maximální doba studia se rovná dvojnásobku standardní doby dané studijním plánem oboru, přičemž se započítávají všechna přerušení. Bezplatně můžeš studovat o jeden rok déle, než je standardní doba, pak ale musíš platit poplatky a podle současného scénáře ubytování se Ti snižují šance na získání koleje. Od 26 let si také musíš sám(a) platit zdravotní pojištění a ztrácíš například nárok na zlevněné jízdné MHD.

Studijní oddělení

Zde Ti studijní referentky zodpoví veškeré dotazy ohledně studia, budou vystavovat potvrzení o studiu a jiné dokumenty spojené se studiem. Na studijní oddělení nechoď bez indexu. Před studijním oddělením jsou nástěnky, na kterých bývají vyvěšeny vyhlášky studijního oddělení.

Rozvrh a jeho změny

V prvních dvou týdnech semestru je možné provést změny v rozvrhu a zapisovat si volitelné předměty (cizí jazyky a jiné). Pokud se Ti třeba nehodí nějaké cvičení, můžeš se domluvit s cvičícím jiného termínu, vejdeš-li se do vybraného cvičení, neměl by být problém. Změnu musíš nahlásit původnímu cvičícímu. Sudé a liché týdny se řídí kalendářem, nebo semestrem.

Přestup

Mohu přestoupit na jinou fakultu ČVUT?

Ano, po úspěšném ukončení prvního akademického roku lze požádat o přestup děkana přijímající fakulty. Děkan může na základě žádosti studenta uznat jednotlivé předměty. Uznání může podmínit vykonáním rozdílových zkoušek.

Neúspěch při studiu

Pokud je Ti studium ukončeno, ztrácíš všechny výhody studenta (ubytování na koleji, stravování v menze, zvýhodněná jízdenka MHD, sociální příspěvky podmíněné studiem a další).

Je možné opakování prvního ročníku?

Ne, první ročník opakovat nelze. Je nutno znovu podat přihlášku.

Nevím, co mám dělat dál!

Můžeš zajít do Centra informačních a poradenských služeb, kde Ti rádi pomůžou.

Některé možnosti jsou například:

dělat znovu přijímací zkoušku na stejný obor,

zvolit jinou VŠ, nebo jiný obor, případně vyšší odbornou školu a připravovat se na přijímací zkoušku,

zkusit získat práci, brigádu (doma či v zahraničí), intenzivní studium jazyků apod.

Studium v zahraničí

Jako prvák (prvačka) nemůžeš prostřednictvím ČVUT nikam vycestovat, přesto bys o svých

možnostech měl(a) vědět už teď a začít se třeba připravovat;-) Cesta do zahraničí je snad nejzábavnější a nejzajímavější cesta ke zdokonalení jazyka a samostatnosti. Pokud se trochu bojíš vyrazit sám/sama do ciziny, můžeme Tě ujistit, že je to zcela normální. Jakmile to jednou zvládneš, budeš zase o něco svobodnější člověk. Pokud nevybíráš firmu na praxi (viz IAESTE), ale zahraniční školu (viz odbor mezinárodních styků ČVUT), vždy se podrobně seznam se studijním programem univerzity. Program by měl co nejvíce odpovídat studiu na Tvé fakultě na ČVUT. Vyhneš se tak problémům s uznáním zkoušek a kreditů, které si ze zahraničí přivezeš. O studium v zahraničí se začni zajímat s dostatečným předstihem, abys měl(a) dostatek času na vyřízení všech formalit a také z důvodu obsazení míst. Můžeš vyjet i do zemí mimo Evropskou unii (USA, Rusko,…). Tato místa však obsazuje výhradně odbor mezinárodních styků na rektorátu. Chceš udělat něco pro svoji budoucnost? Získat cenné zkušenosti v odlišném kulturním prostředí? Rozšířit si poznatky ve studovaném oboru? Získat větší samostatnost v situacích, kdy budeš odkázán(a) sám(a) na sebe? Ano?

Tak si ještě dnes pročti:

www.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici

Nalezneš zde například: Aktuální nabídky stipendijních pobytů na mnoha zahraničních školách a institucích

Erasmus – výměnné zahraniční studijní pobyty v zemích EU

USA, Rusko, Mexiko, Kostarika, Čína, Taiwan, Peru, Brazílie, Argentina, Kanada, Jižní Korea,Singapur, Austrálie, Japonsko – výměnné zahraniční studijní pobyty

Leonardo – zahraniční stáže studentů a absolventů ve státech EU a přidružených státech

Athens – program týdenních intenzivních kurzů v moderních oborech a technologiích na špičkové vědecké úrovni

Granty – informace o grantech a stipendiích pro studium v zahraničí

Kontakty na zaměstnance Odboru mezinárodních styků (OMS);

Dále také webovou stránku ISC (International Student Club)

www.isc.cvut.cz

ISC je mezinárodní studentský klub při ČVUT v Praze, který se mj. stará o zahraniční studenty na ČVUT. Rozhodneš-li se s tímto studentským klubem spolupracovat, máš možnost zdokonalit si znalost cizích jazyků v prostředí party přátel.

Nebo webovou stránku IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience)

www.iaeste.cz

IAESTE je studentská organizace, která zprostředkovává studentům vysokých škol zahraniční odborné stáže, hlavně ve firmách, na univerzitách a v nejrůznějších dalších institucích. I když je obvyklé na stáže vyjet ve vyšším ročníku, určitě si tuhle možnost zapamatuj. Je to možnost pár týdnů, nebo měsíců žít v zajímavých lokalitách (Norsko, Tunisko, Japonsko, Mexiko… a mnoho dalších, seznam a zkušenosti praktikantů z minulých let najdeš na webu IAESTE), navíc člověk, který byl na praxi v zahraničí, získá ohromnou výhodu při hledání zaměstnání po škole. ČVUT Ti nabízí množství možností a příležitostí, stačí po nich jen sáhnout.

Podrobnější informace o ISC a IAESTE nalezneš v sekci Studentské Kluby

Stipendia na ČVUT

Tím, že jsi se stal(a) studentem, přijal(a) jsi spoustu povinností, ale také řadu nových možností a práv. Jednou z nich je čerpání mnoha různých stipendií. Nyní se pokusíme o jejich stručný přehled:

Stipendium za vynikající studijní výsledky

Prospěchové stipendium“ se uděluje na základě váženého studijního průměru z absolvovaných předmětů. Podmínkou pro jeho přiznání je získání minimálně třiceti kreditů v daném semestru, nebo šedesáti kreditů na fakultách, kde se stipendium vyhodnocuje jednou ročně. Přitom počet klasifikovaných předmětů musí být větší nebo roven čtyřem (tedy osmi pro akad. rok) a dosažený průměr nižší nebo roven 1,80. Student má nárok na prospěchové stipendium, pokud studuje v prezenční a standardní době studia (v případě, že studoval v zahraničí v programech typu ERASMUS apod., pak má ještě rok k dobru). Částku stipendia stanovuje fakulta. O stipendium není třeba žádat, je přiznáno na základě údajů z informačního systému ČVUT (nezapomeňte nahlásit na studijním oddělení svoje číslo účtu pro zasílání různých typů stipendií).

Sociální stipendium

Sociální stipendium je charakteru sociální dávky, přiznává se studentům, kteří prokáží potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory (sociálního úřadu), že příjem rodiny studenta nepřekročil 1,5 násobek životního minima počítáno dle metodiky pro přídavky na dítě. O stipendium je třeba požádat na studijním oddělení fakulty. Sociální stipendia se nezapočítávají do příjmů rodiny a pro výpočet sociálních dávek a jsou osvobozena od daně z příjmů.

Ubytovací stipendium

Na ubytovací stipendium má nárok student, který studuje v prvním studijním programu.

Pozor! – Pokud jsi se před prázdninami nebo během prázdnin zapsal(a) na jinou VŠ, a později jsi se rozhodl(a) pro ČVUT, musíš zrušit své původní studium nejpozději do konce října tohoto roku! Pokud si nejsi jistý(á), zda Tě původní škola vede jako studenta, ověř tuto informaci, ať o stipendium zbytečně nepřijdeš! Dalšími podmínkami jsou: studuješ v prezenční formě studia a nemáš místo trvalého bydliště v Praze, nebo v okrese školy (například v Kladně pro Fakultu biomedicínského inženýrství) aj. – dle stipendijního řádu a směrnice kvestora. Student o stipendium nemusí žádat, podkladem pro přiznání stipendia jsou zjištění z Matriky studentů. Výplata ubytovacích stipendií je prováděna zpětně čtvrtletně.

Účelová stipendia

Děkan každé fakulty (nebo rektor, studuješ-li na ČVUT, ale mimo fakulty) může přiznat účelové stipendium v různých situacích života na fakultě, zejména jako odměnu za nějaký pozoruhodný čin, třeba vědeckého charakteru, za reprezentaci ČVUT apod. nebo například jako podporu cesty na zahraniční konferenci či na podporu pobytu v zahraničí. Výjimečně může být také uděleno v případě Tvé mimořádně tíživé sociální situace nebo jako příspěvek na ubytování v některých dalších případech.

Stipendia na pobyt v zahraničí

V rámci programu Erasmus a obdobných programů můžeš až na dobu jednoho roku vyjet studovat na zahraniční vysokou školu. Podrobné informace nalezneš na: www.cvut.cz v sekci „pro studenty“ -> „stipendia, nadace, granty“, dále ve stipendijním

řádu ČVUT, Centru informačních a poradenských služeb ČVUT nebo na studijních

odděleních.

Další stipendia, finance

ČVUT spolupracuje s mnoha firmami a podniky, některé z nich poskytují finance (stipendia) pro studenty. Studenti mají také možnost získat finanční podporu z nadací (Preciosa, Nadační fond St. Hanzla, Hlávkova nadace a další.)

Ostatní informace

Připojení k internetu na koleji

Na kolejích ČVUT jsou počítačové sítě budovány a spravovány samotnými studenty. Abys mohl využívat připojení k internetu, nastuduj si informace z webových stránek své koleje:

Webové stránky jednotlivých kolejí

www.siliconhill.cz – klub „Silicon Hill“

www.pod.cvut.cz – klub „Pod-o-lee“

www.sin.cvut.cz – klub „Sincoolka“ kolejí Sinkuleho a Dejvická

www.mk.cvut.cz – klub „Masařka“

www.buk.cvut.cz – klub „Buben“

www.ok.cvut.cz – klub „Orlík“ koleje Orlík

Podrobnější informace o kolejních klubech nalezneš v sekci Studentské Kluby

TINA

TINA jsou samoobslužné kopírky a tiskárny na Fakultě stavební a na Fakultě elektrotechnické. K autorizaci u tiskárny potřebuješ průkaz studenta ČVUT. Ve vydavatelství průkazů Ti na účet uloží zálohu (nejméně 50 Kč). Zůstatek od nuly můžeš čerpat při tisku, při kopírování se kopírka zastaví při zůstatku 10 Kč. Těmito penězi se nedá ale platit v menzách! Vrácení nevyčerpaného kreditu je možné při ukončení studia.

Pokud chceš zasílat tiskové úlohy ze svého počítače, musíš používat operační systém Windows XP, Vista nebo 7. Ovladače pro Windows najdeš na adrese:

https://download.cvut.cz. Při odesílání tiskových úloh a pro přístup k informacím o stavu účtu a tiskových úlohách se přihlašuješ pomocí uživatelského jména a hesla systému SSU. TINA je zařazena do Transakčního zúčtovacího systému (TZS), takže vloženými penězi lze platit v prodejně technické literatury a v minilabu VIC. Po přihlášení na adrese https://tina.cvut.cz můžeš sledovat a mazat své úlohy. Po zaslání tiskové úlohy na tiskárnu je úloha zařazena do fronty, kde setrvá až do chvíle, kdy přijdeš k tiskárně a povolíš tisk. Úlohu je možné si vyzvednout u kterékoli tiskárny. Nevytištěné úlohy se ve frontě archivují čtrnáct dní. Tisk je plně samoobslužný, tiskovou úlohu si může vyzvednout jen uživatel, který ji poslal na tisk. Bližší informace nalezneš na:

www.cvut.cz/informace-pro-studenty/sluzby/tisk-kopirovani

KOS

KOS – Komponenta studium

Školní informační systém KOS (Komponenta studium) slouží k zápisu předmětů, tvorbě osobního rozvrhu, přihlašování na zkoušky, kontrole počtu získaných kreditů a mnohému dalšímu.

Jak se tam dostanu?

Jednoduše vyťukáš adresu: www.kos.cvut.cz. Poté zadáš do horního okénka své uživatelské jméno a heslo. To si ale předem musíš zjistit takto: Jako prvák jsi dostal v dopise (rozhodnutí o přijetí) inicializační heslo. Na stránce www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/pp si vybereš fakultu, na kterou jdeš studovat, a na příslušné stránce projdeš formulářem, kde se po použití inicializačního hesla dozvíš unikátní uživatelské jméno platné pro celé ČVUT a zadáš si heslo. To pak použiješ v KOS. Pozor na VELKÁ a malá písmena! Heslo si můžeš samozřejmě měnit (je to dokonce důrazně doporučeno) na příslušných stránkách, tam, kde sis heslo vytvořil. Související informace nalezneš na stránce SSU (databáze všech uživatelů)

https://usermap.cvut.cz

Co a jak v KOSu můžu provádět?

Zapsat si předmět: „předměty“ -> „zápis předmětu“ (pozor, většinou je možné si předmět zapsat jen během jistého období, zjisti si, jak je to na Tvojí fakultě; v případě, že si zapisuješ předmět z jiné fakulty, zjisti si, jak probíhají zápisy i na této fakultě).

Vytvořit osobní rozvrh (Na většině fakult od druhého semestru studia, na Fakultě architektury až od třetího. Do té doby Ti zapisuje rozvrh studijní oddělení): Do rozvrhu si můžeš přidat jen ten předmět, který sis předtím zapsal(a) v předběžném zápisu. Poté klikni na „rozvrh“ -> „tvorba osobního rozvrhu“ -> na řádku konkrétního předmětu klikni na „zobrazit“ -> objeví se tabulka s rozpisy vyučovacích hodin, a to jak cvičení, tak i přednášek -> teď už si jen vyber čas a datum cvičení/přednášky, a pokud je ještě volno, klikni na „zapsat“!

Zapíšeš si zkoušku: „Zápočty a zkoušky“ -> „Termíny zápočtů a zkoušek“ -> vyber si předmět s příslušným semestrem -> klikni na „Vybrat termín“ a u vybraného termínu klikni na „Přihlásit“.

Zkontroluješ si své studijní výsledky: „ostatní“ -> „studijní výsledky“ (Tip: je vhodné si kontrolovat, zda vyučující/zkoušející Ti zkoušku příp. zápočet opravdu ve stanoveném termínu zapsal do KOSu!)

Další funkce KOSu se snadno dozvíš z nápovědy, která je na každé stránce vpravo dole pod čarou – klikni na „Nápověda“ a je to.  • Nastala chyba, události nemohou být zobrazeny. Omlouváme se.